DIAGNOZA I POSTĘPOWANIE POSTDIAGNOSTYCZNE

I) Diagnozowanie dzieci i młodzieży w zakresie:

 • Trudności w nauce
 • Problemów wychowawczych
 • Wad wymowy i trudności w komunikacji
 • Specyficznych trudności w nauce czytania, pisania i liczenia
 • Zaburzeń emocjonalnych
 • Możliwości intelektualnych
 • Predyspozycji zawodowych
 • Wczesnych dysfunkcji rozwojowych
 • Innych zgłaszanych problemów

II) Działania terapeutyczne w przypadku złożonych dysfunkcji rozwojowych oraz zachowań dysfunkcyjnych poprzez:

 • Terapię logopedyczną
 • Terapię pedagogiczną
 • Terapię dysleksji metodą NLP
 • Terapię wzmacniającą
 • Terapię antystresową

Inne formy oddziaływań terapeut. indywidualnych i grupowych

III) Orzekanie i opiniowanie:

 • Orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego i indywidualnego nauczania
 • Opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
 • Opiniowanie w sprawie odroczenia lub przyspieszenia obowiązku szkolnego
 • Opiniowanie w sprawach sposobu oceniania i egzaminowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

 

PROFILAKTYKA i PSYCHOEDUKACJA

 • Wspomaganie szkół i przedszkoli w działaniach profilaktycznych
 • Rozpowszechnianie materiałów dotyczących zapobiegania uzależnieniom i przemocy
 • Wczesne rozpoznanie zaburzeń rozwojowych dzieci i młodzieży
 • Działalność Punktów konsultacyjnych dla:
  • Osób zagrożonych uzależnieniem
  • Ofiar przemocy w rodzinie
  • Rodziców dzieci wymagających wczesnego wspomagania rozwoju
 • Wspomaganie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zajęcia warsztatowe
 • Wzmacnianie prawidłowych postaw wychowawczych rodziców poprzez psychoedukację
 • Wspieranie psychologiczno-pedagogiczno-logopedyczne środowiska edukacyjnego

 

DORADZTWO I DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA

 • Indywidualna pedagogizacja rodziców, których dzieci doznają niepowodzeń w nauce
 • Wspomaganie nauczycieli w procesie dydaktyczno wychowawczym w zakresie:
  • Pracy w klasach integracyjnych
  • Realizacji programów wychowawczych
  • Opracowywania i realizacji programów indywidualnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Pomocy logopedycznej na terenie szkoły
 • Innych problemów edukacyjno-wychowawczych:
  • Porady w sprawach wyboru kierunku kształcenia i zawodu
  • Udostępniani młodzieży materiałów dotyczących możliwości kształcenia na terenie całego kraju
  • Udostępnianie ofert dotyczących możliwości form kształcenia i dokształcania się dla nauczycieli
  • Kierowanie do placówek specjalistycznych na terenie kraju w celu pełnej diagnozy zaburzeń rozwojowych oraz
  • prowadzenia terapii i rehabilitacji
quota

Pozwól dzieciom błądzić i radośnie dążyć do poprawy

Janusz Korczak (1878-1942) – Lekarz, pedagog, wychowawca, publicysta, pisarz.